BEHANDLING        HANDLEDNING        UTBILDNING       OM MIG


BEHANDLINGJag erbjuder behandling i kognitiv-beteendeterapi (KBT), schematerapi samt mindfulness (MBSR / MBKT) på min mottagning i Malmö. Möjlighet till behandling via video finns också. Läs mer om de olika behandlingstyperna nedan.

Jag tar både emot patienter privat samt har avtal med Region Skåne avseende vårdval psykoterapi.

Tyvärr är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för tillfället.


Kognitiv-beteendeterapi (KBT)


Kognitiv-beteendeterapi är en terapiform där du får hjälp att förändra och förhålla dig till ohjälpsamma tankar, känslor och beteendemönster. KBT har visat sig effektiv vid en rad olika former av psykisk ohälsa, såsom depression och olika ångesttillstånd.

Tonvikten ligger på samspelet mellan dig och din omgivning, här och nu. Vi arbetar också med dina tidiga livserfarenheter, i den mån det är viktigt för att hjälpa dig med din problematik.

En terapi kan se lite olika ut beroende på vilken typ av problematik du söker för men gemensamt är att vi inledningsvis gör en noggrann bedömning/kartläggning av din problematik och livssituation, och formulerar mål i enlighet med det som är viktigt för dig. Likaså följer varje session samma övergripande struktur och det är vanligt med någon form av hemuppgift/övning mellan sessionerna. Syftet med dessa är att öka effekten av behandlingen genom att exempelvis öva på nya färdigheter utanför terapin.

Behandlingstiden beror på vilken problematik du söker för och vilka mål med terapin du har. Vanligtvis träffas man en gång i veckan för att successivt glesa ut mot slutet av terapin.

Schematerapi


Om du vill förändra ett mer djupgående livsmönster kan Schematerapi vara ett alternativ. Schematerapi är en terapiform som har utvecklats ur KBT men som även har influerats av anknytningsteori, psykodynamisk terapi och gestaltterapi.

I denna terapiform lägger vi en större tonvikt vid att skapa en förståelse för vilka omständigheter i din bakgrund (bl a barndomserfarenheter) som har bidragit till din aktuella problematik. I likhet med KBT kommer vi överens om vilka mål du vill uppnå och tillsammans arbetar vi för att skapa en förändring i din nuvarande situation.

Mindfulness (MBSR / MBKT)


I mitt behandlingsarbete integrerar jag ofta aspekter av mindfulness eller medveten närvaro. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi kombinerar delar av kognitiv beteendeterapi med träning i mindfulness. Genom att träna sig i ett observerande, icke-värderande och accepterande förhållningssätt kan man successivt få mer distans till, och styras mindre av sådana tankemönster som bidrar till exempelvis självkritik, oro/ångest och nedstämdhet.För dig som är under utbildning, erbjuder jag även egenterapi.